Thưa các đồng chí.
Theo quy định tại Điều 8, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
5 năm qua, kể từ Lễ Công bố (ngày 09/11/2013), Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành Công Thương tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng lối sống, làm việc theo pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và kết quả tích cực đã đạt được của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.
Qua báo cáo kết quả 5 năm triển khai Ngày Pháp luật trong ngành Công Thương, tôi đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác triển khai Ngày Pháp luật nói riêng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Ngành. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới; Điểm nổi bật tạo nên hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Công Thương là ngoài việc ban hành các Chương trình, Kế hoạch theo giai đoạn và từng năm, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, tổ chức các Hội nghị phổ biến pháp luật, Bộ Công Thương đã luôn tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, tiếp nhận những phản hồi của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách để nghiên cứu, điều chỉnh các quy định nhằm tạo thuận lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp theo tinh thần của Chính phủ kiến tạo.
Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ vẫn còn một số tồn tại nhất định như đã nêu trong báo cáo (lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật; nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện Ngày pháp luật ở một số đơn vị còn chưa đi vào chất lượng và tính hiệu quả; báo cáo của một số đơn vị còn chậm…). Trong thời gian tới, cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, khắc phục những tồn tại, có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Năm 2018, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, tôi đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
- Về công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật: tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách để cải thiện môi trường kinh doanh; tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp
- Về công tác thi hành pháp luật:
+ Một là: Đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp;
+ Hai là: thông tin về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh; tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
+ Ba là: tăng cường khơi dậy ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tạo đồng thuận xã hội.
Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp của Ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương, tạo sự đồng thuận, niềm tin của người dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.