Thực hiện Công văn số 2580/BCT-XNK dẫn trên, các cơ quan, tổ chức xét chọn (sau đây gọi tắt là đơn vị xét chọn) bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố đã triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc lập hồ sơ đăng ký và phối hợp với các cơ quan hữu quan liên quan để xác nhận, xét chọn và gửi kết quả về Bộ Công Thương. Tính đến ngày báo cáo theo quy định, Bộ Công Thương đã nhận được 55 công văn của các đơn vị xét chọn trên cả nước, đề xuất cho 234 doanh nghiệp thuộc 25 ngành hàng. Sau khi tổng hợp và xét chọn, Bộ Công Thương đã công bố Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Theo đó, Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018 dự kiến sẽ bao gồm các doanh nghiệp có tên tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 (www.moit.gov.vn).
Trong thời gian công bố Danh sách sơ tuyển trên, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị xét chọn tiến hành rà soát và đóng góp ý kiến đối với Danh sách sơ tuyển trước ngày 15 tháng 8 năm 2019 để hoàn chỉnh và triển khai công bố chính thức Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018 (thông qua Cục Xuất nhập khẩu - địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.22205440; fax: 024.22205520 và theo địa chỉ email: huyenngt@moit.gov.vn, linhntm@moit.gov.vn). Sau thời hạn này, nếu không nhận được ý kiến góp ý của các đơn vị xét chọn, Bộ Công Thương hiểu rằng các đơn vị nhất trí với kết quả xét chọn mà Bộ Công Thương đã công bố.
Chi tiết Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018 tại đây.
Cục Xuất nhập khẩu
Nguồn: Moit.gov.vn