Bộ Công Thương vừa có Thông báo gửi các đơn vị về Ký hiệu viết tắt tên các đơn vị căn cứ vào Nghị định số 98/2017/NĐ-CP vừa được ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Chi tiết, mời quý vị xem tại đây.

Văn phòng Bộ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương