Theo khảo sát lúc 10h30 tại 7 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào và bán ra đều có 2 ngân hàng giảm giá; còn lại các ngân hàng khác đều tăng giá.
Các ngân hàng tăng cả 2 chiều mua bán gồm có: Vietinbank tăng 208 VND/EUR giá mua và tăng 166 VND/EUR giá bán, lên mức 27.149 - 28.184 VND/EUR.
Vietcombank tăng 74,56 VND/EUR giá mua và tăng 78,36 VND/EUR giá bán, lên mức 26.762,86 - 28.127,80 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu tăng 119 VND/EUR giá mua và tăng 124 VND/EUR giá bán, lên mức 27.159 - 27.634 VND/EUR.
Các ngân hàng tăng giá mua nhưng giảm giá bán gồm có: Ngân hàng Đông Á tăng 323 VND/EUR giá mua nhưng giảm 399 VND/EUR giá bán, còn mức 27.160 - 27.650 VND/EUR; Sacombank tăng 261 VND/EUR giá mua nhưng giảm 372 VND/EUR giá bán, còn mức 27.286 - 27.688 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm giá mua nhưng tăng giá bán gồm có: Techcombank giảm 75 VND/EUR giá mua nhưng tăng 499 VND/EUR giá bán, lên mức 26.943 - 28.157 VND/EUR; Ngân hàng Quốc Tế giảm 64 VND/EUR giá mua nhưng tăng 54 VND/EUR giá bán, lên mức 27.178 - 27.702 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.762,86 -27.286 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.634 - 28.184 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất ở mức 27.286 VND/EUR và ngân hàng Á Châu có giá bán thấp nhất 27.634VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 17/8/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.762,86(+74,56)

27.033,19(+75,31)

28.127,80(+78,36)

Ngân hàng Á Châu (ACB)

27.159(+119)

27.268(+128)

27.634(+124)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.160(+323)

27.270(+223)

27.650(-399)

Techcombank (Techcombank)

26.943(-75)

27.154(+27)

28.157(+499)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27.178(-64)

27.287(-55)

27.702(+54)

Sacombank (Sacombank)

27.286(+261)

27.386(+336)

27.688(-372)

Vietinbank (Vietinbank)

27.149(+208)

27.174(+160)

28.184(+166)

Nguồn: VITIC