Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
17,00
17,07
16,87
17,01
17,07
17,26
17,37
17,16
17,33
17,34
18,00
18,10
17,90
18,08
18,08
17,89
18,00
17,80
17,97
17,98
17,85
17,94
17,76
17,93
17,94
17,94
18,08
17,91
18,08
18,10
18,28
18,41
18,23
18,41
18,43
18,26
18,38
18,21
18,38
18,41
18,21
18,36
18,21
18,36
18,40
18,37
18,46
18,35
18,46
18,53
18,58
18,65
18,57
18,65
18,75
VINANET

Nguồn: Internet