Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
16,90
17,07
16,36
16,47
17,01
17,30
17,37
16,90
17,01
17,33
18,06
18,11
17,70
17,83
18,08
17,95
18,02
17,65
17,78
17,97
17,88
17,98
17,62
17,78
17,93
18,04
18,14
17,79
17,96
18,08
18,41
18,41
18,20
18,37
18,41
18,31
18,38
18,21
18,38
18,38
18,32
18,38
18,22
18,38
18,36
18,40
18,49
18,34
18,49
18,46
-
18,70
18,70
18,70
18,65
VINANET

Nguồn: Internet