FOB, USD/tấn
         
Kỳ hạn
      Bid
    Ask
+/- 
 
 Thai    
Tháng 7   
   -
520
-10
 FoB Bangkok
 Vietnam  
Tháng 7
-
370
n/a
 FoB Saigon
(Reuters)