ĐVT: đ/kg
 
Sản phẩm
Giá

Địa điểm lấy giá

Lúa tươi mua tại ruộng
lúa IR50404, lúa hạt dài khác
4.100-4.300
Đại lý thu mua Thảo

Lúa Chất lượng cao các loại (khô)

lúa thơm OM 4218, OM 5451
Không thu mua
CTY TNHH 1TV Lương thực Vĩnh Bình
Lúa thường các loại (Khô)
lúa IR50404, lúa hạt dài 6976
5.000-5.200
CTY. CP XNK Nông sản thực phẩm, An Giang
Gạo NL L1
gạo 25%, 15%, 5% tấm
6.700
Gạo NL L2
6.050
Gạo TPXK 5% tấm
7.600
Gạo TPXK 10% tấm
7.500
Gạo TPXK 15% tấm
7.350
Gạo TPXK 20% tấm
7.150
Gạo TPXK 25% tấm
7.100
Gạo TPXK 35% tấm
Không thu mua
Cá tra (mua tại ao) - Thịt trắng
1 - 1.5 kg/con
20.000-20.500

CTY Phát Thuận Lợi

Cá tra (mua tại ao) -Thịt vàng 1 - 1.5 kg/con

19.500-20.000
Cá Điêu hồng 0,9 - 1,2kg/con
42.000
Vựa cá Long Xuyên
Cá Rô phi 0,9 - 1,2kg/con
34.000
Heo hơi
40.000

CTY. CP XNK Nông sản thực phẩm, An Giang

Heo giống
60.000

Xoài cát Hòa Lộc

10.000
Vựa thu mua Anh Thành

Xoài ba màu (Đài Loan)

10.000
Xoài cát chu
5.000

Nguồn: Vinanet