Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
314,30 *
-
-
299,00
288,90
296,10
289,00
-
302,80
292,00
299,30
292,80
-
305,00
294,00
301,50
295,00
-
315,00
304,00
312,00
305,00
-
317,30
317,30
323,30
317,30
-
314,10
314,10
320,20
314,10
-
325,90
325,90
332,00
325,90
VINANET

Nguồn: Internet