(VINANET) - Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 24-28/6 (triệu đồng/tấn)

Hàng hóa           

24-28/6
17-21/6

 Địa phương

 Cà phê nhân robusta   

36,4-38,2   

36,4-39,1   

Miền Trung Tây Nguyên

Cacao           
37,4-40,5   

38,5-42,0   

 Daklak

Hạt tiêu đen    

114,0-124,0 
112,0-115,0 
Miền Nam

Đường trắng      

15,0-26,0   

20,0-26,0   

Miền Nam

Lúa đông xuân

5,3-5,5     

5,2-5,5     

ĐBSCL

Lúa hè thu

4,1-5,3     

4,8-5,1     

ĐBSCL

(T.H – Reuters)