Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 cơ cấu tổ chức của sở. Cụ thể, cơ cấu tổ chức của sở gồm: Phòng chuyên môn nghiệp vụ; Thanh tra (nếu có); Văn phòng (nếu có); Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).
Về tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, gồm: a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; tối thiểu 6 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 5 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III.
Về tiêu chí thành lập Văn phòng thuộc sở được áp dụng theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định này. Trường hợp không thành lập Văn phòng thuộc sở thì giao một phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.
Về tiêu chí thành lập chi cục và các tổ chức tương đương thuộc sở (chi cục) gồm: a) Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành; b) Được phân cấp, ủy quyền để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực; c) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.
Xem chi tiết Nghị định 107/2020/NĐ-CP nd107-2020-cp_JCKD.pdf

Nguồn: VITIC