Quyết định số 2119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế.