Danh sách này có hiệu lực từ ngày 01/11/2017.

Chi tiết, xem tại đây.

Cục Xuất nhập khẩu

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương