Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
293,00 *
-
328,00
328,00
328,00
328,00
327,90
-
-
-
328,50 *
325,00
-
-
-
339,80 *
340,00
-
-
-
343,00 *
345,00
-
-
-
351,70 *
353,70
-
-
-
363,50 *
365,50
-
-
-
375,30 *
377,30
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET