ĐVT: đ/kg
Sắt tròn phi 6-phi 8 (Vicasa)
16.000 (+200)