Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 6 năm 2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017.