Theo đó, Quyết định nêu rõ, thành lập Đoàn kiểm tra Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm gồm các thành phần sau:

Bà Lê Thị Phương Hoa, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng đoàn;

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý cạnh tranh, thành viên;

Ông Lê Hồng Dương, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý thị trường, thành viên;

Ông Nguyễn Duy Thanh, Chuyên viên Thanh tra Bộ, thành viên;

Ông Hoàng Văn Trường, Chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên;

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm khi Công ty chưa được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương