Tác giả: Hoàng Đức Nhuận
Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương