Dự định tháng 6/2022, Công ty Nhật sẽ đến Việt Nam làm việc và thăm xưởng sản xuất.
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp sản phẩm gốm sứ, xin liên hệ:
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Email: jp@moit.gov.vn
(ghi rõ tên công ty, địa chỉ bằng tiếng Anh, điện thoại, website...)
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản