Doanh nghiệp quan tâm xuất khẩu, đề nghị liên hệ:
Thương vụ Việt Nam tại Rumani, email: ro@moit.gov.vn, điện thoại +40 733494875
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Rumani