Các nhà máy đã sẵn sàng xuất khẩu 4,5 triệu tấn đường, theo chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đường Ấn Độ.
Các nhà máy đường đã bán khoảng 2,4 triệu tấn đường thô và khoảng 2 triệu tấn đường đã tinh chế, hay đường trắng, tới 73 quốc gia với Iran, Somalia, Indoneisa, Sri Lanka và Afghanistan là các khách hàng hàng đầu.
Với tốc độ xuất khẩu nhanh chóng, các nhà máy có thể xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn đường trong niên vụ hiện nay 2019/20.
 

Nguồn: VITIC/Reuters