Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 9/2018.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

194,15

1.069

153,98

676,92

1.106,12

161,71

157,03

Mỹ

50,86

376,62

1,27

141,61

322,72

60,96

45,06

Các TT

còn lại

143,29

692,38

152,71

535,31

783,4

100,75

111,97

TT XK chủ yếu

15,79

148,5

1,01

71,1

91,5

57,9

15,9

Argentina

2,38

41

0,01

8,5

12,4

27

3,98

Brazil

10,52

94,5

1

56

66,5

29

10,52

Nam Phi

2,9

13

0

6,6

12,6

1,9

1,4

TT NK chủ yếu

22,04

122,69

90,1

162

215,65

3,77

15,42

Ai Cập

1,78

6,4

9,7

13,6

16,1

0,01

1,77

EU-27

9,51

60,8

19,5

63,5

82,5

1,5

5,81

Nhật Bản

1,32

0

15

11,6

15,2

0

1,12

Mexico

4,82

26

16,2

25

43,2

1,5

2,32

Đông Nam Á

2,11

29,34

15,5

36,2

44,1

0,76

2,08

Hàn Quốc

1,91

0,08

10,2

8

10,3

0

1,88

TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Canada

2,37

14,3

0,5

8,3

13,7

1,45

2,02

Trung Quốc

79,55

225

5

174

251

0,05

58,5

SNG -12

2,58

47,76

0,35

16,2

18,9

29,45

2,34

Ukraine

1,41

31

0,03

4,9

6,2

25

1,23

Nguồn: VITIC/USDA

 

Nguồn: vinanet