Thực hiện Nghị quyết 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về về cải cách chính sách tiền lương, từ năm 2019, Chính phủ đã chuẩn bị cho lộ trình cải cách tiền lương, nhưng do tác động của đại dịch Covid-19, việc thực hiện lộ trình này đã 3 lần bị hoãn vào năm 2020, 2021 và 2023. Đến lần này, nếu không có gì thay đổi, dự kiến ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong khu vực công và người lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Để thực hiện được nhiệm vụ được Quốc hội giao, mấy tháng qua các bộ, ngành và địa phương đã tích cực xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cho đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm và chuẩn bị ban hành. Đề án đã phân loại rõ khối lượng công việc, vị trí việc làm do một hoặc nhiều người đảm nhiệm làm căn cứ để tính lương mới
Ông Âu Văn Bảy - Tổ Chính sách tiền lương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, "Sang bảng lương mới này thì tất cả sẽ hưởng theo hai bảng lương: Một giữ chức vụ chức danh lãnh đạo thì hưởng theo bảng lương chức vụ lãnh đạo. Còn bảng lương chuyên môn nghiệp vụ thì hưởng theo chức danh chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức viên chức, sẽ khuyến khích được đối với cán bộ công chức viên chức trong thực hiện nhiệm vụ".
Để xây dựng vị trí việc làm vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đẩy mạnh việc sắp xếp các đơn vị và đầu mối bên trong. Qua sắp xếp đã giảm được 4 tổng cục; 2 vụ, cục trực thuộc Bộ; 16 phòng trong vụ. Giảm 4 Tổng cục trưởng, 10 phó Tổng cục trưởng, 1 Cục trưởng và giảm hơn 100 trưởng, phó phòng.
"Khi chúng ta đã xác định được số vị trí việc làm thì chúng ta sẽ cần tuyển dụng và chủ động tuyển dụng, chủ động đào tạo một cái lực lượng chuyên nghiệp để phục vụ cho vị trí việc làm đấy. Nó cũng là cơ hội cho những người viên chức khi chúng ta có đầy đủ năng lực thì đây cũng là cơ hội để tăng thêm thu nhập", PGS.TS. Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhận định.
Ông Vũ Hải Nam - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ cho biết "Đến giờ phút này các Văn bản hướng dẫn đã có đầy đủ, việc còn lại là các Bộ, ngành sẽ phê duyệt cái đề án vị trí việc làm đó. Và để sau khi có sự hướng dẫn về tiền lương theo vị trí việc làm thì chúng ta có thể áp dụng được ngay để thực hiện việc trả lương cho đội ngũ của chúng ta theo vị trí việc làm".
Cuối tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo kế hoạch này, các địa phương đơn vị phải hoàn thành danh mục vị trí việc làm trước ngày 31/3. Thời gian không còn nhiều, công việc này cần được đẩy nhanh hơn nữa thì mới kịp thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7 năm nay./.
"Xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" là tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các đơn vị nhà nước là tiền đề để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá theo đúng vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi đơn vị.

Nguồn: vtv.vn