Trong 3 tháng đầu năm, ô tô xuất xứ từ thị trường Thái lan nhập khẩu về Việt nam dẫn đầu về số lượng, với 12.100 chiếc, tương đương 263,08 triệu USD, chiếm 0,47% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô của cả nước. So với quý 1/2019 giảm 52,88% về lượng và giảm 48,54% về kim ngạch.
Trong khi nhập khẩu ô tô từ tất cả các thị trường đều sụt giảm so với quý 1/2019 thì nhập khẩu từ Indonesia lại tăng 32,92% về lượng và 4,96% về kim ngạch, với 12.033 chiếc, tương đương 150,9 triệu USD, chiếm 0,27% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô của cả nước- đứng thứ 2 về thị trường nhập khẩu ô tô vào Việt Nam.
Ngược lại nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc về Việt Nam giảm 71% về số lượng và giảm 9,6% về kim ngạch so với quý 1/2019, với 274 chiếc, trị giá 33,13 triệu USD, chiếm 0,06% trong tổng tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô về Việt Nam, tuy nhiên giá ô tô nhập khẩu từ thị trường này tăng 211%, giá trung bình 120.924USD/chiếc.
Nhìn chung nhập khẩu ô tô từ hầu hết các thị trường về Việt Nam trong quý 1/2020 đều giảm cả về số lượng và kim ngạch so với quý 1/2019.

Nhập khẩu ô tô quý 1/2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/4/2020 của TCHQ)

 

Thị trường

Quý 1/2020

So với quý 1/2019(%)

 

Tỷ trọng (%)

Lượng (chiếc)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

26.673

557.922.420

-31,04

-36,16

100

Thái Lan

12.100

263.081.978

-52,88

-48,54

0,47

Indonesia

12.033

150.899.240

32,92

4,96

0,27

Trung Quốc

274

33.133.360

-70,94

-9,61

0,06

Nhật Bản

481

22.182.793

-48,99

-51,57

0,04

Đức

283

16.849.062

-43,29

-48,37

0,03

Nga

165

15.978.238

-68,81

-64,25

0,03

Mỹ

181

10.012.954

-51,60

-29,30

0,02

Ấn Độ

42

7.506.855

5,00

4,57

0,01

Hàn Quốc

58

5.002.124

-38,95

-26,24

0,01

Anh

42

4.344.839

-69,78

-56,26

0,01

Pháp

6

655.512

-14,29

68,56

0,00

Canada

4

111.600

-55,56

-95,54

0,00

Nguồn: VITIC