Nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 12/2022 tăng 22,2% về lượng và tăng 10,9% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 944.391 tấn, trị giá 822,6 triệu USD,
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong năm 2022, chiếm 36-37% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 3.222.662 tấn, trị giá 3,3 tỷ USD, tăng 96,2% về lượng và tăng 72% về kim ngạch so với năm 2021; trong đó riêng tháng 12/2022 nhập khẩu tăng 133,1% về lượng và tăng 112% kim ngạch so với tháng 11/2022, đạt 308.446 tấn, trị giá 275,1 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 16% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong năm 2022, đạt 1.490.073 tấn, trị giá 1,43 tỷ USD, tăng 17,7% về lượng và tăng 91,3% về kim ngạch; riêng tháng 12/2022 nhập khẩu đạt 170.165 tấn, trị giá 128,1 triệu USD, giảm 20,4% về lượng và giảm 37,9% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, trong năm 2022 chiếm hơn 14-15% tỷ trọng trong tổng lượng và 14,9% tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 37,6% về lượng và tăng 1,6% về kim ngạch, đạt 1.415.069 tấn, trị giá 1,29 tỷ USD; riêng tháng 12/2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 54,9% về lượng và giảm 57,2% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Thái Lan, trong năm 2022 chiếm hơn 12% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, giảm 9,4% về lượng và tăng 57,8% về kim ngạch, đạt 1.080.850 tấn, trị giá 1,15 tỷ USD; riêng tháng 12/2022 nhập khẩu đạt 80.435 tấn, trị giá 72,9 triệu USD, tăng 88,3% về lượng và tăng 66,4% về trị giá.

Nhập khẩu xăng dầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/1/2023 của TCHQ)

Nguồn: VITIC