Nghị quyết gồm có 3 Điều; trong đó Điều 1 điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020:
- Chưa trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn tại Kỳ họp thứ 10.
- Bổ sung vào Chương trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10); Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp).
Điều 2: Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 tại Kỳ họp thứ 10.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nguồn: VITIC