Các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP gồm: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Sửa đổi điều kiện của cá nhân được hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP như sau:
“Điều 10. Điều kiện của tổ chức tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
1. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện khi có đủ các điều kiện sau:
a) Có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
b) Có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Cá nhân được hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong tổ chức có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính và các chuyên ngành khác có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan đến đất đai từ 24 tháng trở lên và đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng cấp trở lên.”
So với quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, quy định mới đã sửa đổi điều kiện được hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong tổ chức có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cá nhân, gồm: bãi bỏ điều kiện "có năng lực hành vi dân sự" và bổ sung điều kiện "đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng cấp trở lên".
Ưu tiên sử dụng thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý cho mục đích công cộng
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021.

Nguồn: VITIC