DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
TÓM TẮT
I. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ giỚi
1.1 Diễn biến cung cầu và giá phân bón trên thế giới trong tháng 6/2021
2. Xu hướng sản xuất, tiêu thụ phân bón thế giới trong thời gian tới
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC
2.1 Xu hướng cung cầu và diễn biến giá thị trường phân bón trong nước tháng 6/2021
2.2 Xu hướng sản xuất, tiêu thụ phân bón trong nước
III. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN
3.1. Tình hình xuất khẩu phân bón
3.2. Tình hình nhập khẩu phân bón
3.2.1 Tình hình nhập khẩu chung
3.2.2 Thị trường nhập khẩu
3.2.3 Các chủng loại phân bón nhập khẩu
3.2.3.1 Phân Kali
3.2.3.2 Phân DAP
3.2.3.3 Phân NPK
3.2.3.4 Phân SA
3.2.3.5 Phân Urê
3.2.3.6 Phân bón MAP
IV. Nhận định và dự báo
Bạn đọc quan tâm, xin vui lòng xem chi tiết:

Nguồn: VITIC