Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; sau khi xem xét, rà soát hồ sơ dự thi, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2021 gồm 10 thí sinh (chi tiết tại danh sách đính kèm).

1 - THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2021

 

2 - Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2021

 

3 - Thời gian, địa điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2021

Trung tâm Thông Tin Công nghiệp Và Thương mại

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương