Đồng New York

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

(UScent/lb)

404,25

+0,75

+0,19%

Tháng 3/2023

Vàng New York

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

(USD/ounce)

1.883,20

+3,70

+0,20%

Tháng 4/2023

Bạc New York

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

(USD/ounce)

22,32

+0,08

+0,37%

Tháng 3/2023

Bạch kim

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

(USD/ounce)

974,91

-0,10

-0,01%

N/A

Palađi

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

(USD/ounce)

1.605,59

+3,44

+0,21%

N/A

Bảng giá kim loại chi tiết:

Đồng (USD/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Feb'23

4,0685

4,0685

4,0060

4,0435

4,0630

Mar'23

4,0380

4,0465

4,0355

4,0440

4,0350

Apr'23

4,0495

4,0505

4,0495

4,0495

4,0635

May'23

4,0515

4,0600

4,0500

4,0555

4,0495

Jun'23

4,0610

4,0785

4,0235

4,0560

4,0730

Jul'23

4,0745

4,0940

4,0185

4,0585

4,0765

Aug'23

4,0615

4,0655

4,0615

4,0630

4,0800

Sep'23

4,0910

4,0940

4,0230

4,0655

4,0810

Oct'23

4,0710

4,0710

4,0710

4,0710

4,0860

Nov'23

4,0740

4,0740

4,0740

4,0740

4,0880

Dec'23

4,0875

4,0875

4,0255

4,0680

4,0820

Vàng (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Feb'23

1870,0

1870,0

1870,0

1870,0

1866,2

Mar'23

1871,9

1874,7

1871,9

1874,7

1871,2

Apr'23

1880,3

1883,9

1879,9

1883,6

1879,5

Jun'23

1897,0

1899,5

1896,7

1898,7

1896,1

Aug'23

1913,0

1927,1

1910,8

1913,1

1910,3

Oct'23

1940,8

1940,8

1927,5

1930,2

1927,4

Dec'23

1950,0

1950,0

1950,0

1950,0

1947,0

Feb'24

1960,0

1963,1

1960,0

1963,0

1960,3

Apr'24

1989,6

1989,6

1977,6

1977,6

1975,0

Jun'24

1992,2

1992,2

1992,2

1992,2

1989,6

Aug'24

2005,4

2005,4

2005,4

2005,4

2002,8

Palađi (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Feb'23

1575,60

1575,60

1575,60

1575,60

1614,60

Mar'23

1585,00

1588,50

1578,50

1581,50

1579,40

Apr'23

1583,90

1583,90

1583,90

1583,90

1622,30

Jun'23

1609,00

1609,00

1598,50

1598,50

1601,30

Sep'23

1609,50

1616,20

1609,50

1616,20

1652,50

Dec'23

1634,30

1634,30

1634,30

1634,30

1670,60

Mar'24

1656,10

1656,10

1656,10

1656,10

1692,40

Bạch kim (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Feb'23

966,1

966,1

966,1

966,1

971,8

Mar'23

974,3

974,3

974,3

974,3

980,0

Apr'23

978,1

980,1

976,7

977,7

974,6

Jul'23

983,1

983,1

983,1

983,1

980,6

Oct'23

995,0

997,0

986,3

987,0

992,5

Jan'24

1000,0

1002,0

994,4

994,4

1000,0

Apr'24

1001,9

1001,9

1001,9

1001,9

1007,5

Bạc (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Feb'23

22,235

22,240

22,177

22,177

22,334

Mar'23

22,305

22,325

22,285

22,310

22,237

Apr'23

22,415

22,415

22,415

22,415

22,505

May'23

22,495

22,510

22,480

22,495

22,436

Jul'23

22,845

22,975

22,630

22,657

22,820

Sep'23

22,915

23,205

22,820

22,884

23,034

Dec'23

23,360

23,555

23,200

23,215

23,351

Jan'24

23,258

23,258

23,258

23,258

23,389

Mar'24

23,520

23,520

23,520

23,520

23,511

May'24

23,673

23,673

23,673

23,673

23,798

Jul'24

23,715

23,715

23,715

23,715

23,840

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts