Theo đó, Thông tư 05 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN, bao gồm: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều 4 về một số nguyên tắc trong việc quản lý hoạt động vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm; (ii) Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 24 quy định về tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; (iii) Sửa đổi Điều 28 về thay đổi tài khoản thực hiện khoản vay nước ngoài; (iv) Sửa đổi Điều 32 về chuyển tiền thực hiện trả nợ khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm; (v) Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 34 về các trường hợp thanh toán chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài không phải thực hiện qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài.

Việc sửa đổi các quy định nêu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động thanh toán khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các Tổ chức tín dụng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2016.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

 

Nguồn: thuvienphapluat.vn