Cũng theo báo cáo, trong đó, ước thu nội địa trừ dầu tính cân đối là 12.466 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm là 47.278 tỷ đồng, đạt 26,62% dự toán pháp lệnh, tăng 12,07% so với cùng kỳ năm 2015.

Ước thu từ dầu thô trong tháng 3/2016 là 900 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm là 2.955 tỷ đồng, đạt 16,24% dự toán pháp lệnh năm, giảm 53,82% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước thu đạt 7.350 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm là 32.210 tỷ đồng, đạt 27,48% dự toán pháp lệnh năm, tăng 15,78% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ khu vực kinh tế Nhà nước đạt 1.880 tỷ đồng; thu đối với doanh nghiệp Nhà ước Trung ương đạt 1.314 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 566 tỷ đồng; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.993 tỷ đồng; thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh đạt 2.477 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. HCM cũng cho biết, cơ quan này đang khẩn trương thực hiện các thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, trong đó tập trung về cải cách hành chính đối với 3 nhóm chỉ tiêu mới đó là kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn

Nguồn: doanhnghiepvn.vn