Quy định này phù hợp với Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 21 tháng 10 năm 2009 liên quan đến việc đưa các sản phẩm bảo vệ thực vật ra thị trường và sửa đổi Phụ lục về Quy định Thực hiện (EU) số 540/2011. Quy định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 4 năm 2022.
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.093.01.0138.01.ENG&toc=OJ:L:2022:093:TOC#ntr1-L_2022093EN.01014101-E0001
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg