Mức tiêu thụ ngô năm 2023/24 tiếp tục tăng do sử dụng làm thức ăn chăn nuôi tăng ở Bắc Mỹ, đưa dự báo tăng 1,9% so với năm 2022/23.
Thương mại ngô năm 2023/24 (tháng 7/tháng 6) không thay đổi so với dự báo tháng trước và dự kiến tăng 3,2% so với năm 2022/23, được củng cố bởi lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng và giảm nhập khẩu ở Mexico và Saudi Arabia, cùng với xuất khẩu tăng ở Achentina, Brazil và Mỹ.
Dự trữ ngô năm 2024 dự báo sẽ tăng 9,1% so với mức đầu năm mặc dù có đợt điều chỉnh giảm so với dự báo tháng trước, chủ yếu ở Brazil và Mỹ.

 

Dự báo cung - cầu ngô thế giới năm 2023/2024

ĐVT: Triệu tấn

 

Năm 2022/2023

Dự báo năm 2023/2024

Dự báo

ngày 2/5/2024

Dự báo

ngày 4/4/2024

Sản lượng

1171,0

1235,6

1234,4

Nguồn cung

1476,9

1521,6

1520,9

Tiêu thụ

1187,4

1209,7

1208,3

Xuất nhập khẩu

183,4

189,2

189,2

Dự trữ cuối kỳ

286,0

312,0

316,2

Nguồn: FAO

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO