Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2020/21 trong tháng 10/2020.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

93,75

368,47

164,95

322,42

370,59

167,88

88,7

Thế giới trừ TQ

68,09

350,97

64,95

223,42

253,19

167,78

63,04

Mỹ

14,25

116,15

0,41

59,33

63,03

59,87

7,9

Các TT khác

79,51

252,32

164,54

263,09

307,56

108

80,8

TT XK chính

47,02

198,84

4,41

91,38

101,52

100,32

48,44

Argentina

26,4

53,5

4

42

49,2

7

27,7

Brazil

20,34

133

0,4

45,5

48,14

85

20,6

Paraguay

0,29

10,25

0,01

3,8

4,1

6,3

0,14

TT NK chính

28,54

21,43

134,19

128,54

155,4

0,38

28,38

Trung Quốc

25,66

17,5

100

99

117,4

0,1

25,66

EU-27

1,71

2,75

14,9

15,9

17,61

0,25

1,5

Đông Nam Á

0,8

0,6

9,78

4,72

10,27

0,03

0,88

Mexico

0,16

0,35

6,1

6,4

6,47

0

0,14

Nguồn: VITIC/USDA