Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2020/21 trong tháng 11/2020.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

95,34

362,64

165,39

320,89

369,03

167,82

86,52

Thế giới trừ TQ

68,54

345,14

65,39

221,89

251,63

167,72

59,72

Mỹ

14,25

113,5

0,41

59,33

63,11

59,87

5,17

Các TT khác

81,09

249,14

164,98

261,56

305,92

107,94

81,35

TT XK chính

47,59

196,34

4,41

89,38

99,48

100,32

48,54

Argentina

27

51

4

40

47,2

7

27,8

Brazil

20,3

133

0,4

45,5

48,1

85

20,6

Paraguay

0,29

10,25

0,01

3,8

4,1

6,3

0,14

TT NK chính

29,57

21,43

134,69

129,44

156,3

0,38

29,02

Trung Quốc

26,8

17,5

100

99

117,4

0,1

26,8

EU-27

1,61

2,75

15,4

16,8

18,51

0,25

1

Đông Nam Á

0,8

0,6

9,78

4,72

10,27

0,03

0,88

Mexico

0,16

0,35

6,1

6,4

6,47

0

0,14

Nguồn: VITIC/USDA