Thống kê & dự báo về thương mại lúa mì, bột mì và sản phẩm lúa mì thế giới từ năm 2016-2021

ĐVT : Nghìn tấn


Nguồn: VITIC/USDA