Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2023 cả nước nhập khẩu 415.196 tấn phân bón, tương đương 131,29 triệu USD, giá trung bình 316,2 USD/tấn, tăng 7,3% về lượng, tăng 6,9% kim ngạch nhưng giảm 0,4% về giá so với tháng 5/2023. So với tháng 6/2022 thì tăng mạnh 79,4% về lượng, tăng 21,9% kim ngạch nhưng giảm mạnh 32% về giá.
Trong tháng 6/2023 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tăng mạnh 44,9% về lượng, tăng 48,6% kim ngạch và tăng 2,6% về giá so với tháng 5/2023, đạt 221.988 tấn, tương đương 64,66 triệu USD, giá 291,3 USD/tấn; So với tháng 6/2022 cũng tăng 61,2% về lượng, tăng 11% kim ngạch nhưng giảm 31% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Lào tháng 6/2023 giảm 12% về lượng, giảm 5,6% kim ngạch nhưng tăng 7,5% về giá so với tháng 5/2023, đạt 22.482 tấn, tương đương gần 8,76 triệu USD, giá 389,6 USD/tấn; so với tháng 6/2022 thì tăng mạnh 344% về lượng, tăng 139,6% kim ngạch nhưng giảm mạnh 46% về giá.
Tính chung trong 6 tháng năm 2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 1,7 triệu tấn, trị giá trên 589,16 triệu USD, giá trung bình đạt 346,2 USD/tấn, giảm 4,4% về khối lượng, giảm 30,4% về kim ngach và giảm 27,3% về giá so với 6 tháng năm 2022. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 50,2% trong tổng lượng và chiếm 46,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 853.782 tấn, tương đương 273,81 triệu USD, giá trung bình 320,7 USD/tấn, tăng 1,9% về lượng, nhưng giảm 20,6% về kim ngạch và giảm 22% về giá so với 6 tháng năm 2022.
Tiếp đến thị trường Lào đứng thứ 2, chiếm 6,3% trong tổng lượng và chiếm 7,2% trong tổng kim ngạch, với 107.336 tấn, tương đương 42,6 triệu USD, giá trung bình 396,9 USD/tấn, tăng 34,2% về lượng, nhưng giảm 7% về kim ngạch và giảm 30,8% về giá so với 6 tháng năm 2022.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 230.643 tấn, tương đương 90,07 triệu USD, tăng 54,8% về lượng, nhưng giảm 2,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 13,6% trong tổng lượng và chiếm 15,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 1,32 triệu tấn, tương đương 417,75 triệu USD, tăng 3,7% về lượng, giảm 20,3% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 77,2% trong tổng lượng và chiếm 70,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 192.593 tấn, tương đương 29,78 triệu USD, giảm 31% về lượng, giảm 68,3% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 11,3% trong tổng lượng và chiếm 5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong 6 tháng năm 2023 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường giảm cả về khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu phân bón 6 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

Kim ngạch nhập khẩu phân bón 6 tháng năm 2023 giảm 30,4%

Nguồn: Vinanet/VITIC