Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 12/2021 xuất khẩu hạt tiêu tiếp tục giảm 8,1% về khối lượng, giảm 6,6% về kim ngạch nhưng tăng 1,6% về giá so với tháng 11/2021. So với tháng 12/2020 cũng giảm mạnh 27,5% về lượng, nhưng kim ngạch và giá tăng tương ứng 23,5% và 70,2%, đạt 15.049 tấn, tương đương 70,88 triệu USD, giá trung bình 4.709,9 USD/tấn.
Tính chung cả năm 2021 xuất khẩu hạt tiêu giảm 8,5% về khối lượng, nhưng tăng mạnh 42% kim ngạch và tăng 55,2% về giá so với năm 2020. Cụ thể, cả nước xuất khẩu 260.989 tấn hạt tiêu, thu về gần 937,85 triệu USD, giá trung bình đạt 3.593,5 USD/tấn.
Hạt tiêu của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm gần 22,7% trong tổng lượng và chiếm 24,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, với 59.278 tấn, tương đương 228,99 triệu USD, giá trung bình 3.863 USD/tấn, tăng 6,3% về lượng, tăng 60,6% về kim ngạch và tăng 51% về giá so với năm 2020.
Tiếp đến thị trường U.A.E đạt 15.723 tấn, tương đương 56,06 triệu USD, giá trung bình 3.565,6 USD/tấn, tăng 21% về lượng, tăng 84,6% về kim ngạch và tăng 52,5% về giá so với năm 2020; chiếm trên 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Đức đạt 11.761 tấn, tương đương 52,03 triệu USD, giá 4.423,8 USD/tấn, tăng 8,8% về lượng, tăng 70,5% kim ngạch, giá tăng 56,7% so với năm 2020, chiếm 4,5% trong tổng lượng và chiếm 5,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Hạt tiêu xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chỉ đạt 13.298 tấn, tương đương 51,07 triệu USD, giá 3.840,5 USD/tấn, giảm mạnh 30% về lượng, nhưng tăng 10% kim ngạch, giá tăng 57% so với năm 2020, chiếm trên 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.

Xuất khẩu hạt tiêu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ) 

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường năm 2021 tăng mạnh

 

Nguồn: Vinanet/VITIC