Riêng tháng 10/2021 tăng 45,3% về lượng, tăng 68,5% về kim ngạch và tăng 16% về giá so với tháng 9/2021, đạt 376.498 tấn, trị giá 148,13 triệu USD, giá trung bình 393,4 USD/tấn.
Việt Nam nhập khẩu phân bón nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, trong tháng 10/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường này tăng trở lại 30,4% về lượng, tăng 52% về kim ngạch và tăng 16,7% về giá so với tháng 9/2021, đạt 143.694 tấn, tương đương 55,72 triệu USD, giá 387,8 USD/tấn. Tính chung, cả 10 tháng năm 2021 nhập khẩu 1,7 triệu tấn, trị giá 490,31 triệu USD, giá trung bình 288,8 USD/tấn, tăng cả lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 28,9%, 63,7% và 26,9%, chiếm 44,6% trong tổng lượng và chiếm 42,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 đạt 429.531 tấn, trị giá 151,21 triệu USD, giá trung bình 352 USD/tấn, tăng 42,8% về lượng, tăng 108,8% về kim ngạch, tăng 46,6% về giá so với cùng kỳ; riêng tháng 10/2021 nhập khẩu từ thị trường này lại giảm 16,6% về lượng, giảm 10,6% kim ngạch, nhưng tăng 7,2% về giá so với tháng 9/2021, đạt 18.681 tấn, trị giá 8,77 triệu USD, giá trung bình 469,6 USD/tấn.
Đứng thứ 3 là thị trường Nga đạt 329.307 tấn, trị giá 112,91 triệu USD, giá trung bình 342,9 USD/tấn, tăng 12% về lượng, tăng 22,5% kim ngạch, tăng 9,3% về giá so với 10 tháng năm 2020; riêng tháng 10/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga giảm 32,2% về lượng, giảm 13,3% kim ngạch nhưng tăng 29% về giá so với tháng 9/2021, đạt 28.509 tấn, trị giá 13,12 triệu USD, giá 460 USD/tấn.

Nhập khẩu phân bón 10 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu phân bón 10 tháng năm 2021 tăng mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC