Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2023 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 6,1% về lượng và giảm 1,9% kim ngạch so với tháng 5/2023 nhưng giá tăng 4,4%, đạt 140.607 tấn, tương đương 377,24 triệu USD, giá trung bình 2.682,9 USD/tấn. Tính chung cả 6 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê giảm 1,2% về lượng, nhưng tăng 4% về kim ngạch và tăng 5,2% về giá so với 6 tháng năm 2022, đạt gần 1,01 triệu tấn, tương đương trên 2,39 tỷ USD, giá trung bình 2.373,8 USD/tấn.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 6 tháng năm 2023, chiếm 12,9% trong tổng lượng và chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 129.533 tấn, tương đương 279,08 triệu USD, giá 2.154,5 USD/tấn, giảm 5,5% về lượng, giảm 5,1% về kim ngạch nhưng tăng 0,4% về giá so với 6 tháng năm 2022; riêng tháng 6/2023 xuất khẩu đạt 15.464 tấn, tương đương 38,86 triệu USD, tăng 4,1% về lượng, tăng 10,8% kim ngạch so với tháng 5/2023.
Xuất khẩu cà phê sang Italia đứng thứ 2 thị trường, tăng 20,5% về lượng, tăng 20% kim ngạch, nhưng giảm 0,5% về giá so với 6 tháng năm 2022, đạt 92.764 tấn, tương đương 201,4 triệu USD, giá 2.171 USD/tấn, chiếm 9,2% trong tổng lượng và chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ cũng tăng 26,3% về lượng, tăng 18,8% kim ngạch nhưng giảm 6% về giá so với 6 tháng năm 2022, đạt 77.726 tấn, tương đương 180,11 triệu USD, giá trung bình 2.317,3 USD/tấn, chiếm gần 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 6 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với 6 tháng năm 2022.

Xuất khẩu cà phê 6 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

Nguồn: Vinanet/VITIC