Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong tháng 01/2023, đạt 53.253 tấn, trị giá 49,7 triệu USD, giảm 12,4% về lượng và giảm 12,4% về trị giá so năm trước, chiếm 35,4% tổng lượng và 36,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 9-10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 16.409 tấn, kim ngạch 12,9 triệu USD, tăng 1,8% về lượng và giảm 25,5% về trị giá.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm 8-9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 12.544 tấn, kim ngạch đạt 112,5 triệu USD, giảm 33,1% về lượng và giảm 39,4% về trị giá so với tháng trước đó.
Tiếp đến là thị trường Singapore chiếm 3-4% tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 7.475 tấn, kim ngạch 4,7 triệu USD, giảm 76,7% về lượng và giảm 68,3% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Lào chiếm hơn 2% tổng lượng và tổng kim ngạch. Những thị trường còn lại như Malaysia, Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 2%.
 Xuất khẩu xăng dầu tháng 01 năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/2/2023 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC