Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung cấp thuốc trừ sâu và nguyên liệu cho Việt Nam, chiếm 44,7 % trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 290,34 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 9/2021 nhập khẩu từ thị trường này giảm 17,3% so với tháng 8/2021 nhưng tăng 13% so với cùng tháng năm 2020, đạt 25,52 triệu USD.
Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu thị trường Ấn Độ - thị trường lớn thứ 2 tăng rất mạnh 41,9% so với cùng kỳ, đạt 79,63 triệu USD, chiếm 13,3% trong tổng kim ngạch; Riêng trong tháng 9/2021 nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 36,8% so với tháng 8/2021 nhưng tăng 4% so với cùng tháng năm 2020, đạt 6,8 triệu USD.
Nhập khẩu từ thị trường Singapore tháng 9/2021 tăng 8,5% so với tháng 8/2021 nhưng giảm mạnh 48,4% so với cùng tháng năm 2020, đạt 3,6 triệu USD. Tính chung, cả 9 tháng đạt 51,24 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ tất cả các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu 9 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

                                                                                             ĐVT: USD  
Nhập khẩu thuốc trừ sâu 9 tháng năm 2021 tăng từ hầu hết thị trường

Nguồn: Vinanet/VITIC