Riêng tháng 5/2021 đạt 83,67 triệu USD, giảm 0,5% so với tháng 4/2021 nhưng tăng mạnh 51,2% so với tháng 5/2020.
Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung cấp thuốc trừ sâu và nguyên liệu cho Việt Nam, chiếm trên 44% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 161,74 triệu USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5/2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 28,5% so với tháng 4/2021 và tăng 48,8% so với cùng tháng năm 2020, đạt 45,98 triệu USD.
Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu thị trường Ấn Độ - thị trường lớn thứ 2 tăng rất mạnh 71,6% so với cùng kỳ, đạt 44,61 triệu USD, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch; Riêng trong tháng 5/2021 nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 50% so với tháng 4/2021 nhưng tăng 48% so với cùng tháng năm 2020, đạt 6,33 triệu USD.
Nhập khẩu từ thị trường Singapore tháng 5/2021 cũng giảm mạnh 65,7% so với tháng 4/2021 nhưng tăng 48% so với cùng tháng năm 2020, đạt 4,25 triệu USD. Tính chung, cả 5 tháng đạt 37,7 triệu USD, tăng 66,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 10,3% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu thị trường EU 5 tháng đầu năm cũng tăng mạnh 32% so với cùng kỳ, đạt 32,33 triệu USD, chiếm 8,8% trong tổng kim ngạch;
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ tất cả các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu 5 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD  

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu 5 tháng năm 2021 tăng 33%

 

Nguồn: VITIC