Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2023 nhập khẩuphân bón tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 7/2023, với mức tăng tương ứng 54,3%, 84,6% và 19,6%, đạt 472.283 tấn, tương đương 159,5 triệu USD, giá trung bình 337,7 USD/tấn. So với tháng 8/2022cũng tăng92% về lượng, tăng 41,7% kim ngạch nhưng giảm26,2% về giá.
Trong tháng 8/2023 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung  Quốc giảm 12,8% về lượng, nhưng tăng 1% kim ngạch và tăng 15,9% về giá so với tháng 7/2023, đạt 168.627 tấn, tương đương 50,85 triệu USD, giá 301,6 USD/tấn; So với tháng 8/2022thì tăng mạnh 53,8% về lượng, tăng 8,5% kim ngạch nhưng giảm29,5% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 8/2023tăng mạnh 2.197% về lượng và tăng 1.608% kim ngạch so với tháng 7/2023, đạt 113.023 tấn, tương đương gần49,57 triệu USD.
Tính chung trong 8 tháng năm 2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 2,48 triệu tấn, trị gần 832,96 triệu USD, giá trung bình đạt 336,2 USD/tấn, tăng13% về khối lượng, nhưng giảm18,6% về kim ngach và giảm28% về giá so với 8 tháng năm 2022. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 49% trong tổng lượng và chiếm 45% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,22 triệu tấn, tương đương 374,71 triệu USD, giá trung bình 307,8 USD/tấn, tăng15,2% về lượng, nhưng giảm 14% về kim ngạch và giảm25,3% về giá so với 8 tháng năm 2022.
Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 7,5% trong tổng lượng và chiếm 10,6% trong tổng kim ngạch, với 186.212 tấn, tương đương 88,46 triệu USD, giá trung bình 475 USD/tấn, tăng22% về lượng, nhưng giảm11,2% về kim ngạch và giảm 27,3% về giá so với 8 tháng đầu năm 2022.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 317.628 tấn, tương đương 117,07 triệu USD, tăng mạnh 76,6% về lượng, tăng3,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 12,8% trong tổng lượng và chiếm 14% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 1,84 triệu tấn, tương đương 556,03 triệu USD, tăng15,8% về lượng nhưng giảm13,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 74,4% trong tổng lượng và chiếm 66,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 293.839 tấn, tương đương 47,94 triệu USD, giảm 23,3% về lượng,giảm63,4% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 11,9% trong tổng lượng và chiếm 5,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu phân bón từ hầu hết các thị trường giảm kim ngạch so với 8 tháng năm 2022.

Nhập khẩu phân bón 8 tháng năm 2023

                    (Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)
Nhập khẩu phân bón 8 tháng năm 2023

 

Nguồn: Vinanet/VITIC