Sau đây là toàn văn thư chúc mừng:

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương