Bạn đọc và doanh nghiệp quan tâm tham khảo:

Chi tiết, xem tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (Kiêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Ni-giê, Găm-bi-a, Tuy-ni-di)

 

 
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương