Điều 1 quy định, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 là 62.053 tấn.
Điều 2 quy định đối tượng và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo Quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Nguồn: VITIC