DGBP thúc đẩy các mục tiêu phát triển và thương mại, đồng thời tập hợp các bên tham gia thương mại và phi thương mại lại với nhau trong quan hệ đối tác để khởi xướng và thúc đẩy các giải pháp xanh và bền vững khả thi về mặt thương mại cho các thách thức khác nhau ở các nước đang phát triển. Chương trình này hỗ trợ đối tác ở các nước đang phát triển tạo ra các giải pháp thị trường mới để giải quyết các thách thức về môi trường và khí hậu, đồng thời góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm cũng như cải thiện đời sống của người dân.
Có hai loại dự án: Dự án Đối tác đầy đủ và Dự án Tìm hiểu.
Hạn nộp đơn cuối cùng: 1/6/2023, 13h00 CEST (Giờ Đan Mạch) hay 18h00 giờ Việt Nam
Để biết thêm thông tin xin truy cập https://danida-business-partnerships.dk/
 
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển