Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm HSTT tom tat Slovenia 8 2022.docx  

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Áo (Kiêm nhiệm Slovenia)